Protest în fața Administrației raionale Tiaciv

protest (16)

protest (16)În Transcarpatia au avut loc ciocniri între protestatari și reprezentanții organelor de ordine și de drept.

Ieri, 21 februarie, în fața clădirii ARS Tiaciv  au avut loc confruntări între protestatari și oamenii legii.

În timpul mittingului, protestatarii au cerut demisia președintelui Ucrainei Petro Poroshenko și au aprins anvelope. Brigăzile de pompieri au sosit la fața locului. Participanții la protest s-au bătut cu salvatorii.

Acțiunea a adunat câteva  zeci de oameni. Ei au cerut să se convoace o sesiune extraordinară a ARS pentru a examina problema neîncrederii în președinte.

Președintele ARS Tiaciv Ivan Fabrițiy  a ieșit în fața protestatarilor și le-a explicat în ce mod autoritățile raionale ar putea pune la vot cererile lor. Potrivit acestuia, o ședință extraordinară a consiliului raional poate fi convocată de președintele consiliului doar la cererea unei treimi din deputații consiliului raional.

” Cererile protestatarilor vor putea fi examinate în cadrul sesiunii care va avea loc în 23 martie sau la solicitarea a o treime din deputații  consiliului raional”, a explicat Fabrițiy.

În urma ciocnirilor victime n-au existat, comunică Consiliul local Tiaciv.

Share Button

2-3 soldați din zona OAT se sinucid pe săptămână

OAT (7)

OAT (7)Procurorul militar Matios, a anunțat o statistică alarmantă de sinucideri în zona de război din Ucraina.

Procurorul militar Anatolii Matios a remarcat faptul, că în medie pe săptămână  2-3 soldați comit suicideri. Domnia sa a vorbit despre acest fapt întro emisiune a canalului de televiziune “112 Ucraina”.

„Este o statistică foarte tristă de sinucideri în rândul persoanelor care de mult timp se află în zona de operațiuni militare. In medie 2-3 persoane pe săptămână.  Ei sunt cei care se află în zona OAT(pe teritoriul de luptă.)“, a menționat Matios și a adăugat, că efectuarea acestor statistici nu se află în competența departamentului condus de acesta.

În general, a spus el, participarea la luptele din est a luat viețile a peste o jumătate de milion de oameni.

„ 80% dintre ei au diferite simptome ale sindromului post-traumatic, care constă în violența în familie, agresiune, precum și respingerea vieții civile“, – a adăugat procurorul.

Potrivit Matios, până în acest moment s-au înregistrat aproximativ 10 mii de pierderi sanitare și de altă natură, precum accidente de circulație, beție, droguri, accidente din cauza neatenției folosirii armelor și altele.

 

 

 

 

Share Button

Guvernul Ucrainei a reacționat la declarațiile Ungariei privind modificările care se referă la normele lingvistice

Ïèêåòèðîâàíèå çäàíèÿ Êàáìèíà æèòåëÿìè ìèêðîðàéîíà Êèòàåâî (Ãîëîñååâñêèé ðàéîí) â Êèåâå 30 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Ëþäè ïðîñÿò ïðàâèòåëüñòâî âûíåñòè Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Êèòàåâñêîé ïóñòûíè, çà ïðåäåëû Êèåâà èëè õîòÿ áû æèëîãî ñåêòîðà, î ÷åì óæå ãîâîðèëîñü íà îáùåñòâåííûõ ñëóøàíüÿõ.

Ïèêåòèðîâàíèå çäàíèÿ Êàáìèíà æèòåëÿìè ìèêðîðàéîíà Êèòàåâî (Ãîëîñååâñêèé ðàéîí) â Êèåâå 30 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Ëþäè ïðîñÿò ïðàâèòåëüñòâî âûíåñòè Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Êèòàåâñêîé ïóñòûíè, çà ïðåäåëû Êèåâà èëè õîòÿ áû æèëîãî ñåêòîðà, î ÷åì óæå ãîâîðèëîñü íà îáùåñòâåííûõ ñëóøàíüÿõ.

Guvernul Ucrainei a aprobat proiectul de modificare a legii „Cu privire la educație“, care extinde perioada de punere în aplicare a normelor lingvistice, și a răspuns la recentele declarații a ministrului Afacerilor Externe al Ungariei Peter Siyyarto privind această lege.

Discuția relevantă a avut loc la o reuniune de guvern ieri, 14 februarie, conform publicației ucrainene “Adevărul european”. Ea a început cu discursul ministrului Educației Lilia Grinevici, care a acuzat ministrul de externe maghiar pentru declarațiile recente, privind legea educației, precizând, că domnia sa răspândește neadevăruri.

„Acum, toți au simțit la nivel internațional tensiunea și au auzit declarațiile de manipulare, a  ministrului Afacerilor Externe al Ungariei“ – a spus ea, comentând ultimatumul din această săptămână  prezentat de Ungaria.

Grinevici a menționat că MES a început îndeplinirea deciziilor Comisiei de la Veneția, în scopul de a modifica legea „Cu privire la educație“, în conformitate cu standardele Consiliului Europei. În schimb, partea maghiară, conform declarațiilor,  cere Kievului concesii suplimentare.

„Manipulările și șantajul din partea Ungariei, care blochează ședința Comisiei NATO-Ucraina, constă în faptul, că noi suntem obligați să suspendăm punerea în aplicare a legii. Acest lucru nu face parte din recomandările Comisiei de la Veneția.“, a spus ministrul. Grinevici a mai spus că reprezentanții minorității maghiare au refuzat la consultările privind limba învățământului.

La rândul său, Prim-ministrul Ucrainei Volodimir Groisman a declarat că  „ Vom continua să asigurăm drepturile minorităților. Dar întotdeauna prioritatea numărul unu va fi dezvoltarea limbii ucrainene și a culturii ucraineane. Noi nu vom accepta niciodată niciun fel de agresiune sau presiune“ , a spus Vladimir Groisman.

După această discuție, guvernul a aprobat un proiect de lege care are ca scop efectuarea  uneia dintre recomandările Comisiei de la Veneția – prelungirea perioadei de implementare cu trei ani, până în 2023.

Lilia Grinevici a subliniat, că nu este vorba despre faptul, că noi nu dorim rezolvarea normelor privind trecerea la învățământul în limba ucraineană. ” Însă, este important ca copiii care merg la școala primară, să aibă o mai bună cunoaștere a limbii ucrainene, ca mai târziu să treacă la studierea disciplinelor în limba ucraineană”.

Proiectul a fost aprobat de guvern fără comentarii. La dispoziția PE a fost trimisă o copie a acestui proiect.

Singura schimbare în acest proiect care se referă la limba de studiere a fost -modificarea datei pentru perioada de tranziție de la 1septembrie 2020 până la 1 septembrie 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button