militari

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judeţean Satu Mare, activitatea de recrutare a candidaţilor – bărbaţi şi femei, pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, astfel:

a)ofiţeri, arma justiţie militară – 15 locuri.
b)ofiţeri, arma intendenţă – 15 locuri;
c)subofiţeri, arma construcţii – 15 locuri.

Criterii generale de recrutate a candidaţilor:

a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;

b) să fie declarat „apt medical“;

c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei înfracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei înfracţiuni savârşite cu întenţie, care l-ar face încompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a întervenit reabilitarea;

d) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunţa la această calitate;

e) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

f) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la această calitate;

h) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate.

Candidaţii pentru posturile de ofiţeri trebuie să aibă vârsta de cel mult 40 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare şi să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare sau să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare.

Candidaţii pentru posturile de subofiţeri trebuie să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare, să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare.
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Satu Mare;

– efectuarea unui examen medical (gratuit) la Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca;

– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Satu Mare.Termenul limită de întocmire a dosarului de candidat: 29.03.2018;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Câmpulung Moldovenesc;

– participarea la concursul de admitere în instituţia militară de învăţământ.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Satu Mare activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Satu Mare, situat în localitatea Satu Mare, strada Petöfi Sandor, nr. 47, în zilele de luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30 – 16.30, marţi între orele 10.30 – 18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0261/717123 sau 0261/716513 int. 129,130.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.

IMPORTANT

PE TOATĂ DURATA STUDIILOR BENEFICIEZI DE ŞCOLARIZARE, CAZARE, MASĂ ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ GRATUITE

Armata îţi oferă:

-un loc de muncă sigur;
-o profesie respectată în societate;
-un venit sigur precum şi alte avantaje materiale sau financiare care îţi asigură un trai decent;
-şansa la o carieră de succes cu posibilităţi de promovare şi afirmare pe criterii de performanţă.

Profesia militară este solicitantă, însă oferă multe satisfacţii pe măsura efortului depus.

Share Button