Anunț licitație publică-comuna Poienile de sub Munte

ANUNŢ

LICITAȚIE PUBLICĂ IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: comuna Poienile de sub Munte, nr. 382, Poienile de sub Munte, judeţul Maramureș, telefon 0262367075 / 0262367017, fax 0262367075, email primaria_poieni@yahoo.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul comercial cu destinație „laborator de analize medicale” în suprafață de 36,4 mp, situat la nr. 8C, identificat prin CF 52337-C1-U2 și spațiul comercial cu destinație „farmacie” în suprafață de 49,2 mp, situat la nr. 8C, identificat prin CF 52337-C1-U3, ambele aparținând domeniului public al comunei Poienile de sub Munte, conform H.C.L. nr. 26/24.09.2020, în baza O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: documentația de atribuire este alcătuită din: caiet de sarcini, fișa de date, formulare, model contract de închiriere și anexe.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă depusă la registratura instituției.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul financiar din cadrul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, tel: 0262367017 .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: în vederea obținerii documentației de atribuire se va achita suma de 100 lei la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 28/10/2020, ora 16:00 .

4. Informații privind ofertele: ofertele se depun la sediul instituției.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/11/2020, ora 10:00 .

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Poienile de sub Munte, nr. 382, Poienile de sub Munte, judeţul Maramureș, cod poștal 437220 .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09/11/2020, la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, nr. 382, la ora 11:00 .

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Maramureș secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, adresa: Bulevardul Republicii, nr. 2-A, Baia Mare, România, cod poștal 430264, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, adresa de internet(URL) http://portal.just.ro, telefon: 0262-218235, fax: 0262-218209 .

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 13/10/2020

PRIMAR

ONCEA ȘTEFAN

Share Button