evaluareConform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă; d) al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare la clasa a II-a este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat. EN II se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea administrării la clasă a EN II aparţine administratorului de test – învăţătorul / institutorul / profesorul pentru învăţământul primar de la clasă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare, în conformitate cu Manualul de proceduri.

Manualul de proceduri este elaborat de CNEE şi este transmis inspectoratului şcolar judeţean cu zece zile înainte de data primei EN II programate conform calendarului şi cuprinde scenariul de administrare a acestora, împreună cu alte precizări referitoare la desfăşurarea evaluării.

Elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masă sau şcolarizaţi în învăţământul special care parcurg curriculumul de masă adaptat, precum şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale care parcurg curriculumul specific învăţământului special susţin EN II, la solicitarea scrisă a părinţilor / reprezentanţilor legali ai elevului, prin adaptarea procedurii specifice de administrare a evaluării.

Fiecare test de la EN II este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul / institutorul / profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. Evaluarea testelor se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test. Rezultatele individuale la EN II, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere / dezvoltare / orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor / reprezentanţilor legali ai elevilor.

În anul școlar 2016-2017, administrarea evaluărilor naționale la finalul clasei a II-a se realizează conform următorului calendar:

scris – Limba română – 10 aprilie 2017

scris – Limba maternă – 10 aprilie 2017

citit – Limba română – 11 aprilie 2017

citit – Limba maternă – 11 aprilie 2017

Matematică – 12 aprilie 2017

scris – citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 13 aprilie 2017

La nivelul județului Satu Mare, în data de 10 aprilie, situația prezenței elevilor la probele de evaluare, se prezintă după cum urmează:

Limba română – scris

            înscriși:            2163

            prezenți:          1953

Limba maternă – scris

            înscriși:            1316

            prezenți:          1147

 

Share Button