Óñûïëÿþùèé óêîë çàáîëåâøåìó æèâîòíîìó íà òåððèòîðèè ñâèíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà òîâàðèùåñòâà "Âàìèí – Òàòàðñòàí", ãäå ïðîõîäèëè ó÷åíèÿ ïî îòðàáîòêå äåéñòâèé ñâîäíîãî ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîãî îòðÿäà â î÷àãå ýïèçîîòèè À×Ñ (àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé).

Primăria municipiului Satu Mare a fost informată în cursul zilei de astăzi, 1 august despre contaminarea unei zone din cartierul Balta Blondă cu pesta porcină africană.

În vederea prevenirii răspândirii bolii și evoluației acesteia, cetățenii sunt rugați să respecte următoarele măsuri și restricții sanitar-veterniare stabilite în zona infectată și în împrejurimi:

– sacrificarea tuturor porcilor din exploatația în care s-a confirmat boala;
– carcasele porcinelor care au decedat sau au fost sacrificate, respectiv carnea provenită în urma sacrificării, în perioada cuprinsă între apariția probabilă a bolii în exploatație și adoptarea măsurilor oficiale trebuie ecarisate/ neutralizate sub supraveghere oficiala;
– după eliminarea porcinelor respective, clădirile folosite pentru adăpostirea porcinelor, vehiculele folosite pentru transportarea lor sau a carcaselor acestora, precum și echipamentele, așternutul, gunoiul de grajd și dejecțiile, furajele, cât și alte materiale potențial contaminate trebuie curățate și dezinfectate;
– efectuarea, cât mai curând posibil, a unei evidențe a tuturor exploataților și inspectarea acestora într-o perioadă maximă de 7 zile, pentru efectuarea examinării clinice a porcilor și pentru controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor;
– deplasarea și transportul porcilor pe drumurile publice sau private sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Această interdicție nu ttrebuie aplicată tranzitului suinelor pe șosea dacă tranzitul se face fără descărcare sau oprire, poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinați tăierii;
– nici un animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploatație fără autorizarea autorității veterinare locale;
– în cazul tuturor porcilor sacrificați sau bolnavi dintr-o exploatație de porcine trebuie să se respecte măsurile de igienă corespunzătoare.

De asemenea, s-a instituit zona de restricție, respectiv zona de protecție pe o arie de 3 km în jurul focarului și în zona de supraveghere de 10 km în jurul focarului.

 

Share Button