Politie-SM_1Poliția Locală Satu Mare cu sediul pe str. Petőfi Sandor Nr.47 organizează, în perioada 29 august -10 septembrie, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţiilor publice specifice vacante :

La Direcția Ordine Publică:

-2 funcţii publice specifice de execuție -poliţist local clasa I, grad profesional asistent;

-2 funcţii publice specifice de execuție -poliţist local clasa I, grad profesional debutant;

-3 funcţii publice specifice de execuție -poliţist local clasa III, grad profesional principal;

-3 funcţii publice specifice de execuție -poliţist local clasa III, grad profesional asistent;

-5 funcţii publice specifice de execuție -poliţist local clasa III, grad profesional debutant;

Condiții de participare:

1.candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 (R,A) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.Condiții de vechime și studii:

a.Pentru funcţia publică din clasa I cu grad profesional asistent
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b. Pentru funcţiile publice din clasa I cu grad profesional debutant
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
c. Pentru funcţiile publice din clasa III cu grad profesional principal
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
d. Pentru funcţiile publice din clasa III cu grad profesional asistent
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
– minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e. Pentru funcţiile publice din clasa III cu grad profesional debutant
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

  1. Condiții specifice:
    – pentru 2 funcții specifice de execuție de polițist local clasa III grad profesional principal și pentru 2 funcții publice specifice de execuție de polițist local clasa III grad profesional debutant, se solicită capacitatea de exprimare în limba maghiară cel puțin la nivel de bază (conversație).
    -permis de conducere categoria B.
    Condițiile specifice sunt eliminatorii.

Probele de concurs se vor desfăşura astfel:
testare capacitate de exprimare în limba maghiară pentru candidații care optează pentru cele 4 posturi -eliminatorie în data de 29.08.2017
proba fizică-eliminatorie în data de 01.09.2017 constând în alergare rezistenţă, alergare viteză, săritura în lungime de pe loc(bărbaţi şi femei), flotări(bărbaţi), genuflexiuni(femei).Baremul este afişat la sediul instituţiei.
proba scrisă în data de 05.09.2017 ora 10°°
proba interviu se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data susținerii probei interviu se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs,
la sediul instituției din Satu Mare str.Petőfi Sándor nr.47, în perioada 01.08-20.08.2017 între orele 11.00-15.00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu: copia actului de identitate; formularul de înscriere conform prevederilor legale; C.V. model european; copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, cazierul judiciar; fişa medicală tip, de încadrare; declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din strada Petőfi Sándor nr.47 și la nr. de telefon 0361408050-compartiment „Resurse umane”.

 

Share Button