sedinta-1

Joi, 28 septembrie va avea loc ședința din această lună la Consiliul Local Satu Mare. Ședința va avea loc de la ora 14.00.

1. Aprobarea Declaraţiei Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.08.2017
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna octombrie 2017
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri
şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017
6. Proiect de hot privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2017
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe mijloacele de transport în comun pe raza administrativ teritorială a municipiului pe liniile operatorului de transport Transurban S.A. Satu Mare, pentru preşcolarii din municipiul Satu Mare
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei dintre S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi S.C. UNIO S.A.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investiţii din surse proprii anexă la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. APASERV Satu Mare S.A.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2017
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Satu Mare prin Primar, a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică
12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă instituit în favoarea S.C. Construcţii Montaj S.A. Satu Mare, asupra terenului situat în municipiul Satu Mare, b-dul Cloşca nr. 72-74
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal în vederea lotizării, pentru locuinţe individuale în municipiul Satu Mare -Zona străzii Lucian Blaga
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – Sediu de firmă şi atelier întreţinere şi reparaţii auto, în municipiul Satu Mare, strada Botizului fără număr
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal Lotizare în vederea parcelării pentru locuinţe mici, în municipiul Satu Mare – Zona străzii Károli Gáspár
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal- Zonă mixtă industrie şi servicii , în municipiul Satu Mare -Zona DN 19A
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţie „Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la sala de scrimă Alexandru Csipler din municipiul Satu Mare”
18. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul
,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală şi înfiinţarea Grupului de acţiune local al Municipiului Satu Mare,,
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Liceului Teologic Romano – Catolic ,,Hám János” în cadrul Proiectului Transfrontalier RO -HU şi asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr.1 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 42/25.02.2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.60/26.03.2015 privind înfiinţarea Centrului Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în municipiul Satu Mare
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 12/26.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 în municipiul Satu Mare
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 96/30.03.2017 privind aprobarea modificării modului de valorificare a masei lemnoase producţia anului 2017 provenită din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Satu Mare şi a preţului masei lemnoase destinat valorificării
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii rutiere a domeniului public şi privat al municipiului Satu Mare
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 157/10.09.2015 pentru modificarea si completarea HCL 132/30.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de acces în municipiu şi stabilirea punctelor de oprire pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor, a autovehiculelor care execută serviciul public de transport persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, interjudeţene şi internaţionale
26. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a construcţiei denumită ,,Sens giratoriu,, situată în municipiul Satu Mare, Drum Carei
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitaţie publică, pentru terenul situat în Satu Mare, zona Burdea
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de cumpărare a terenurilor ce aparţin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau de interes public
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărâraea Consiliului Local Satu Mare nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent
30. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S. A. Satu Mare
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare
32. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Listei bunurilor din domeniul public al municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de actualizare date a imobilului – teren situat în Satu Mare, strada Vulturului nr. 19
34. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului – teren situat în Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 41
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de consilier grad profesional I, din Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018
38. Proiect de hotărâre privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Fotbal Club Olimpia 2010
39. Diverse.

Share Button