sedinta 3

Consilierii locali din Satu Mare sunt convocati joi, 30 august in sedinta ordinara.

Ordinea de zi cuprinde urmatoarele proiecte de hotarare:

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.07.2018

2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 8.08.2018

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2018

4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a terenului/terenurilor pentru construcția/extinderea /reabilitarea noilor investiții aferente municipiului Satu Mare, din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente municipiului Satu Mare

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A. Satu Mare a unui contract de asistenţă juridică

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor pentru masa lemnoasă producția anului 2017, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Harta Strategică de Zgomot a municipiului Satu Mare, elaborată în cadrul obiectivului de investiție :
,, Reactualizarea Hărții de Zgomot a municipiului Satu Mare”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de identificare și selecție a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare si Afaceri, din municipiul Satu Mare

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Transformarea Zonei degradate Cubic în Zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate”

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: ,,Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Vechi din municipiul Satu Mare”

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiție: ,, Amenajarea pistei de skateboard și terenuri de sport în parcul situat pe str. Ion Vidu (Parc UFO)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor parcele de teren situate în Zona Industrială Sud

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Satu Mare și S.C. Petrimex S.R.L.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului Hotel Sport situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Satu Mare a imobilului situat în Satu Mare, Aleea Jiului nr. 64

21. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a Monumentului Eroilor de Război din Sătmărel, pe durata executării lucrărilor de reabilitare, către Muzeul Județean Satu Mare

22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 94/29.03.2018 cu privire la actualizarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire în vederea sistării stării de indiviziune, a imobilului înscris în CF nr. 159567 sub nr. cadastral 6526/ 147 /L

24. Diverse – Informări Consiliul local.

Share Button