Ședință ordinară la Consiliul Local

albu-site-350x197

Consilierii se vor întruni joi, 22 decembrie, de la ora 14.00, în ultima ședință din acest an.

Vă prezentăm ordinea de zi a ședinței Consiliului Local:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 24.11.2016
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin demisie, a mandatului unui consilier local
 3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna ianuarie 2017
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30.11.2016
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin HCL 69/30.03.2006
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2017
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 254 din 19.12.2013 privind acordarea unor facilităţi la călătoria pe mijloacele de transport în comun, pe raza administrativ teritorială a municipiului pe liniile operatorului de transport Transurban S.A. Satu Mare
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a spațiilor publicitare din stațiile de autobuz, aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 137/30.05.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru expunerea de afişe cu scopul promovării unor evenimente

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare şi ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,, Extindere iluminat public pe strada Siretului ”
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Extindere iluminat public din cartierele : Micro 17, Carpaţi I, Carpaţi II”
 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare întocmit de expert tehnic inginer Mare Marinel Gheorghe în dosarul nr. 2861/83/2015 , aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 177516 Satu Mare cu nr. top 13475/56
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren cu construcţii, înscris în CF nr. 178327 Satu Mare

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu propunere de dezmembrare a imobilelor teren, proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, înscrise în CF nr. 176556 Satu Mare şi CF nr. 177466 Satu Mare

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosinţă gratuită, Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a imobilului clădire înscris în Cf 177817 Satu Mare cu nr. cadastral 177817
 2. Diverse.