Liceul Teoretic German va derula 6 proiecte Erasmus + în următorii doi ani

Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” va derula începând cu acest an școlar, 6 proiecte Erasmus +, KA229, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu un an, cu un buget total de peste 175.000 EURO.

Trei dintre aceste proiecte se adresează elevilor de gimnaziu: „Water Guards!”, „Cultural Learning Investigation with Cooperative Keys”, „The world is in the hands of children”.

 Alte 3 proiecte au ca grup țintă elevii de liceu: „Testify the resource before sharing a post”, „Verschiedene Kulturen – Gemeinsame Identität”, „No Time to Waste-Ein Projekt zum aktiven Umgang mit Nachhaltigkeit”.

“The world is in the hands of children” –“Pământul este în mâinile copiilor” – este un proiect  menit să atragă atenția asupra necesității schimbărilor pe care fiecare dintre noi trebuie să le facă în viața de zi cu zi pentru a opri degradarea mediului. Prin activitățile proiectului se dorește sensibilizarea elevilor de gimnaziu cu privire la protecția mediului, responsabilizarea lor. Exemplele de bună practică în acest domeniu ale țărilor partenere Norvegia, Turcia, Spania, Germania, Polonia vor contribui la realizarea obiectivelor propuse. Limba de comunicare este limba engleză.

“No time to waste” – “Nu este timp de pierdut” (de făcut mizerie) este un proiect care pune accent pe durabilitate. Se va studia posibilitatea durabilității în diferite domenii ale vieții de zi cu zi – casă și grădină, artă.  igienă, colectare selectivă, reutilizarea și reciclarea diferitelor produse și materiale, agricultură, mediu. Parteneri în realizarea obiectivelor propuse sunt școli din Slovacia, Germania, Olanda, Norvegia și Italia. Proiectul este destinat elevilor de liceu, limba de comunicare fiind limba germană.

„Verschiedene Kulturen – Gemeinsame Identität”, “Culturi diferite – identitate comună” este un proiect care pune accent pe incluziune, diversitate culturală, cetățenie – EU activă. Obiectivele proiectului sunt: înțelegerea motivelor și efectelor marginalizării (excluderii) și prejudecăți în societatea noastră, stimularea / promovarea competenței sociale și interculturale, stimularea competențelor digitale a profesorilor și a elevilor, descoperirea artei, ca instrument al promovării incluziunii. Parteneri în realizarea obiectivelor propuse sunt școli din Slovacia, Turcia, Ungaria, Lituania. Proiectul este destinat elevilor de liceu, limba de comunicare fiind limba german.

„Testify the resource before sharing a post”-„Verifică-ți sursele înainte să distribui”; Principalul scop  al proiectului este acela de a-i împiedica pe tineri să devină dependenți de rețelele de socializare și de a folosi aceste rețele de socializare în scopuri negative.  Se urmărește, prin intermediul proiectului, familiarizarea tinerilor cu aspectul pozitiv al rețelelor de socializare și identificarea modului prin care aceste resurse pot fi utilizate în scopuri educative. Rolul educativ al social media/rețelelor de socializare va fi pus în valoare prin încurajarea elevilor să folosească diferite aplicații utile în învățare precum Web 2.0 în rezolvarea de probleme și îndeplinirea sarcinilor de lucru. Partenerii sunt din Italia, Turcia, Macedonia de Nord, Grecia. Proiectul este destinat elevilor de liceu, limba de comunicare fiind limba engleza.

WATER GUARDS”– Proiectul este destinat elevilor din clasele aV-a. Obiectivele proiectului sunt: îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la aspecte științifice, culturale, literare și artistice, conștientizarea în rândul elevilor cu privire la importanța apei pentru umanitate, identificarea problemelor comune legate de lipsa apei și înțelegerea acestora în funcție de contextul local, încurajarea participării civice a elevilor și consolidarea rolului școlii în comunitatea locală. Partenerii sunt din Italia, Turcia, Polonia, Grecia. Proiectul este destinat elevilor de gimnaziu, limba de comunicare fiind limba engleza.

“C.L.i.c.k – Cultural Learning Investigation with Cooperative Keys”. Proiectul are următoarele obiective: dezvoltarea de materiale curriculare inovatoare, creșterea competenței de comunicare interpersonală și interculturală în rândul elevilor participanți din 5 școli europene, creșterea vizibilității patrimoniului cultural prin realizarea de materiale digitale educaționale inovatoare, stimularea curiozității și a creativității în rândul elevilor, utilizarea tehnologiei ca instrument educativ eficient. Partenerii sunt din Grecia, Turcia, Spania, Lituania. Proiectul este destinat elevilor de gimnaziu, limba de comunicare fiind limba engleza.

Echipa de proiect pentru realizarea acestor proiecte este formată din următoarele cadre didactice: Bonto Gabriela, Dobos Angela, Graur Maria, Moise Rodica, Reiz Maria, Sîrbu-Hölzli Iulia, Tite Maria.

Share Button

S-au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare continuă să acționeze, în sistem integrat, alături de celelalte structuri, în vederea verificării respectării măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului Sars-CoV-2.

Astfel, ieri, 15 octombrie a.c., au fost efectuate verificări la 97 de societăți comerciale sau persoane fizice autorizate de pe raza județului Satu Mare.

De asemenea, în cadrul activităților desfășurate, efectivele angrenate au verificat și piețele, restaurantele, centrele comerciale și zonele unde se formează aglomerări de persoane, fiind legitimate peste 1 100 de persoane și controlate în cadrul filtrelor rutiere aproape 70 de autovehicule.

În ultimele 24 de ore au fost aplicate 108 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, conform prevederilor Legii nr. 55/2020.

Acțiunile pe raza județului Satu Mare sunt desfășurate permanent pentru verificarea și sancționarea celor care nu respectă normele legale în vigoare impuse în contextul actual.

Obiectivul nostru este siguranța cetățeanului.

Mulțumim tuturor celor care au înțeles că numai împreună vom reuși să depășim această perioadă.

                                                    Cancelaria Prefectului 

Share Button

Anunț licitație publică-comuna Poienile de sub Munte

ANUNŢ

LICITAȚIE PUBLICĂ IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: comuna Poienile de sub Munte, nr. 382, Poienile de sub Munte, judeţul Maramureș, telefon 0262367075 / 0262367017, fax 0262367075, email primaria_poieni@yahoo.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul comercial cu destinație „laborator de analize medicale” în suprafață de 36,4 mp, situat la nr. 8C, identificat prin CF 52337-C1-U2 și spațiul comercial cu destinație „farmacie” în suprafață de 49,2 mp, situat la nr. 8C, identificat prin CF 52337-C1-U3, ambele aparținând domeniului public al comunei Poienile de sub Munte, conform H.C.L. nr. 26/24.09.2020, în baza O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: documentația de atribuire este alcătuită din: caiet de sarcini, fișa de date, formulare, model contract de închiriere și anexe.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă depusă la registratura instituției.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul financiar din cadrul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, tel: 0262367017 .

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: în vederea obținerii documentației de atribuire se va achita suma de 100 lei la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 28/10/2020, ora 16:00 .

4. Informații privind ofertele: ofertele se depun la sediul instituției.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/11/2020, ora 10:00 .

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Poienile de sub Munte, nr. 382, Poienile de sub Munte, judeţul Maramureș, cod poștal 437220 .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09/11/2020, la sediul Primăriei comunei Poienile de sub Munte, nr. 382, la ora 11:00 .

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Maramureș secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, adresa: Bulevardul Republicii, nr. 2-A, Baia Mare, România, cod poștal 430264, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, adresa de internet(URL) http://portal.just.ro, telefon: 0262-218235, fax: 0262-218209 .

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 13/10/2020

PRIMAR

ONCEA ȘTEFAN

Share Button